Doeltreffende, doelmatige , feedbackgerichte en client gerichte Werkwijze:

De eerste kennismaking vindt vaak plaats via een telefonische aanmelding. Er wordt kort gesproken over de reden van aanmelding en met wie u wilt komen. Ook verkennen we de financiële kwesties (indicaties, verzekering, facturering). De psycholoog verwijst de client terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).Opstellen, uitvoeren en evalueren van een systemisch behandelplan waarin alle betrokken partijen rondom de client worden betrokken

:

 • Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek wordt uw hulpvraag verder verduidelijkt en een eerste verkenning gedaan van uw omstandigheden en wensen met betrekking tot de behandeling. In het eerste gesprek wordt ingeschat of er meer onderzoek nodig is alvorens tot passende behandling overgegaan kan worden. (Systeem taxatie, individuele diagnostiek en indien geïndiceerd een risicotaxatie). Op basis van dit gesprek volgt een advies voor het vervolg van de behandeling.


 • Formuleren van behandeldoelstellingen en behandelacties. Deze worden schriftelijk vastgelegd in een behandelvoorstel en getekend voor akkord in een behandelovereenkomst.
 • De behandelovereenkomst wordt gedeeld met alle ter zake doende partijen. Hiermee worden bedoeld a) Formeel betrokken partijen als wettelijk gezaghebbenden (ouders/voogden), verwijzers (in de vorm van huisarts of gemeente), adolescent >16 jaar b) Alle door de client gewenste bij de inhoudelijke behandeling betrokkenen als bijv niet gezaghebbende ouders, professionele opvoeders, gezinsvoogden , brusjes etc

  Na onderteking van het behandelvoorstel wordt gestart met de uitvoering van de gegeven adviezen voor vervolg:

 • Uitvoering geïndiceerde evidence based behandeling.
 • Evaluatie behandeling: De psycholoog werkt feedback gericht. De voortgang met eventuele wijzigingen in het behandelplan kunnen elke bijeenkomst worden besproken. Periodiek vindt er een formelere evaluatie plaats waarin de voortgang op behandeldoelen en eventuele bijstelling hiervan kunnen worden gedaan. Alle voortgang met eventuele wijzigingen in het behandelplan wordt vastgelegd in het dossier.
 • Clienttevredenheid is een integraal onderdeel van de behandeling. De psycholoog werkt feedback gericht en vraagt actief naar ervaringen van de client over het functioneren van de psycholoog in de relatie met de client en de wijze waarop de zorg geboden wordt. Er wordt structureel aandacht besteed aan de elementen van bejegening, samenwerking en gewenste uitvoering van zorg. Tijdens de periodieke formele evaluatie wordt client tevredenheid apart vastgelegd met een kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijst.
 • Afronding: De psycholoog bespreekt met de client (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef de psycholoog hierover gericht advies. De psycholoog informeert de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de client hier bezwaar tegen maakt. Client tevredenheid wordt apart vastgelegd met een vragenlijst.
 • Voortijdige beëindiging behandelovereenkomst  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

 • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn; behandeldoelen zijn vroegtijdig bereikt of blijken niet meer relevant. Ook kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn opgetreden waardoor overeengekomen behandeldoelen geen prioriteit hebben. Voor eventuele hervatting zal een nieuw behandeltraject opgestart worden.
 • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken; de psycholoog vraagt nadrukkelijk om argumentatie van de client hoe hij/zij tot deze beslissing is gekomen en noteert deze in het dossier. Indien de client een andere vorm van hulpverlening wenst spant de psycholoog zich in een passende doorverwijzing te realiseren.
 • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven en geeft hierbij kort inhoudelijke onderbouwing:
 • a) Client houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; b) De psycholoog is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de psycholoog, de psycholoog niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties die gedurende het behandeltraject aan de orde zijn gekomen door (of latent aanwezig en niet eerder zichtbaar of nieuwe contra indicaties zoals onvoorziene veranderende levensomstandigheden.)

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen psycholoog en de cliënt. • Zeggenschap Minderjarigen 12-16 jaar

 • De toestemming van de ouders die het gezag over uitoefenen of van zijn voogd is naast instemming van de client zelf vereist.
 • Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.
 • Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. (uitzondering op dit inzagerecht geldt wanneer de psycholoog van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliënten rechten indruist tegen het belang van de client).
 • De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien 1.dit nodig is om ernstig nadeel voor de client te voorkomen. 2. de client ook na de weigering van de toestemming van de ouders, de verrichting weloverwogen blijft wensen.
 • Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.