KwaliteitsstatuutPsychologie Praktijk- ( Mindfulness Training Twente)-Zeilen op de Wind

In dit statuut wordt toegelicht hoe de uitvoering van verantwoorde hulp in kader van jeugdwet art 4.1.1. wordt vormgegeven binnen het sociaal domein. Dit document is aanvullend onderdeel van de inhoudelijke behandelovereenkomst en Privacy regeling/datalek protocol en is uitgereikt tijdens het kennismakingsgesprek op papier of toegestuurd via mail. Het kwaliteitsstatuut en het Privacy regeling/datalek protocol is op de website www.mindfulnesstrainingtwente-zeilenopdewind.nl terug te vinden.Missie

Therapie Training en Advies rondom vraagstukken “volledig leven en zinvol werk”. Vastgelopen situaties in werk,- school,- en privé situaties (o.a reguliere en professionele gezin en relatie vraagstukken) vanuit het aanboren van eigen krachten en mogelijkheden van de client, in en met zijn natuurlijke contextelementen, in beweging brengen tot zo zelfstandig mogelijk vormgeven van een betekenisvol bestaan.Visie

Vanuit een open, milde, aandachtige en niet oordelende samenwerking en via directe ervaringen van de client de mogelijkheden tot in beweging komen aanboren. De client is hierbij de expert op het gebied van zichzelf. De psycholoog/ therapeut luistert en sluit hierbij aan en kan de expertpositie over de ervaringen van de individuele client niet overnemen. De psycholoog/therapeut is expert in het hanteren van evidence based methodieken en gebruikt specialistische kennis om de client in verbinding met zijn omgeving vanuit eigen kracht de mogelijkheden te kunnen ont-dekken.Gegevens van de aanbieder:

 • Naam psycholoog: drs. Msc. Marleen Laroy
 • SKJ registratie: Master psycholoog 130003301
 • Overige kwalificaties: psycholoog NIP 137149, BAPD, VMBN 2013447 MBSR/MBCT, Compassietrainer MBCL, Apanta EFT therapeut level I en II, systeemtherapeut io
 • Basisopleiding: Psychologie, Systeemtherapie
 • AGB code persoonlijk: 94101482


 • Praktijkinformatie:

 • Naam Praktijk: Mindfulness training Twente- Zeilen op de Wind
 • Emailadres: mtt.zodw@gmail.com
 • KvK nummer: 59067020
 • Website: www. mindfulnesstrainingtwente-zeilenopdewind.nl
 • AGB code praktijk: 94062442
 • Beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: AON


 • Aandachtsgebied:

  Diagnostiek, behandeling, training en consultatie bij multi gestresseerde systemen.

  Bij aanvang wordt een individu als één eigen systeem gezien. Aanvullend kan dit systeem verruimd worden met één of meerdere personen uit een biologisch en/of professioneel opvoeder gezin, personen uit woon,- school,- of werkomgeving. Cliënten en hun betrokkenen kunnen met de volgende problematieken in mijn praktijk terecht:

 • Vastgelopen situaties tgv burn out, stress, emotie regulatie problemen en hechtingsproblematiek (o.a angst, agressie en depressie), relatie problemen, opvoedingsproblemen, zingevingsvraagstukken tav school, werk en privé omstandigheden.
 • Er is specialistische kennis en ervaring met de doelgroep verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen.
 • Behandelmethoden:

 • Client gerichte experientiele therapie (o.a Emotion Focused Therapy, Compassion Focused Therapy / Mindfulness Based Compassionate Living )
 • Systeem therapie (met name Emotion Focused,-, Narratieve,- en Oplossingsgerichte therapie)
 • Individuele en groepsgerichte Mindfulness Based Cognitive Therapy /Mindfulness Based Stress Reduction


 • Niveau/ kwaliteitsgarantie en

  De psycholoog is en blijft SKJ geregistreerd aangevuld met bijbehorende lidmaatschappen van ter zake doende beroepsverenigingen o.a NIP, VMBN. Zij houdt zich hierbij aan de beroepscode van psychologen NIP. De psycholoog bewaakt systemisch de inhoudelijk de kwaliteit door volgen van bij- en nascholing , blijft op de hoogte van richtlijnen en door het volgen van structurele intervisie en supervisie. Voldoet aan registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden. Intervisiegroep: Drs. Harriët Koppelman - gedragswetenschapper Drs Marjon Harbers GZ psycholoog Drs. Rinke de Bruin GZ psycholoog Drs. Nynke de Boer GZ psycholoog

  Supervisie: Mw I.Rood psychotherapeut en systeemtherapeut erkend supervisor NVRG

  Casuïstiek wordt anoniem ingebracht. Bij tot de persoon te herleiden gegevens zoals bijvoorbeeld bij gebruik van video opnames tbv inter- en supervisie wordt expliciete toestemming gevraagd per sessie (Zie “formulier toestemming video opnames”). Samenwerkingspartners tav innovatieve projecten tbv zorgverbetering

  De psycholoog maakt gebruik van een professioneel netwerk van collega psychologen, systeemtherapeuten, en universiteiten te behoeve van zowel diepte als breedte actualisatie van kennis en draagt actief bij aan innovatieve (onderzoeks)projecten. (dit betreft geen onderaannemerschappen) Werkpsycholoog: dhr drs. W. Vrooland registerpsycholoog NIP A&O Buro Braat: dhr P. Braat intermediair voor interim gedragswetenschappers M3Psychologie: mevr. Drs. M. Meijerink klinisch psycholoog Universiteit Twente: dr. M.L. Noordzij UHD positieve psychologie, gezondheid en technologie UMCG dr. M.J. Schoevers UHD gezondheidspsychologie  Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

  De psycholoog is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 06 –54757969 of via email mtt.zodw@gmail.com. Spreek bij geen gehoor duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld op dezelfde of hooguit de volgende werkdag. Tijdens de lopende behandeling kunnen aanvullende individuele afspraken gemaakt over incidentele benodigde beschikbaarheid bij crisis situaties. Deze crisis situaties worden samen met u als client duidelijk omschreven en vastgelegd in het dossier. Inzet bij crisissituaties worden als behandelsessie genoteerd en in rekening gebracht. De behandeling vindt plaats in de praktijk van de behandelaar: Locatie Boekelose Stoomblekerij 90 7548EG Boekelo

  Het is ook mogelijk om desgewenst op een nader overeen te komen locatie behandeling of training vorm te geven (bij client thuis, bij professionele zorgaanbieder, gewenste andere buitenlocatie). Dit wordt afgestemd met de individuele client.

  Continuïteitswaarborgen

  Gedurende de looptijd van de overeengekomen behandelduur heeft de psycholoog een inspanningsverplichting in het vinden van een waarnemer ten gevolge van langdurige afwezigheid of bij voortijdige beëindiging van behandeling. Hiervoor onderhoudt de psycholoog een netwerk van collega’s (o.a met gecontracteerde zorgaanbieder Ambiq) en is er een waarnemingscontract afgesloten met Puur therapie te Nijverdal (zie bijlage waarnemingsovereenkomst).  Doeltreffende, doelmatige en client gerichte werkwijze:

 • Eerste screening via telefonische aanmelding evt aangevuld met een persoonlijke kennismaking: Communicatie over inhoud en mbt financiële kwesties (indicaties, verzekering, facturering). De psycholoog verwijst de client terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid). Wederzijdse verwachtingen worden vastgelegd in een behandelovereenkomst. (zie bijlage behandelovereenkomst.)
 • Opstellen, uitvoeren en evalueren van een systemisch behandelplan waarin alle betrokken partijen rondom de client worden betrokken ( met meepraatrecht vanaf 12 jaar, verleende toestemming vanaf 16 jaar) via:
 • 1. Systeem taxatie (inclusief benodigde aanvullende individuele diagnostiek en indien geïndiceerd een risicotaxatie)
 • 2. Formuleren van behandeldoelstellingen en behandelacties (deze worden schriftelijk vastgelegd en gedeeld met alle ter zake doende partijen. Hiermee worden bedoeld a) Formeel betrokken partijen als wettelijk gezaghebbenden (ouders/voogden), verwijzers (in de vorm van huisarts of gemeente), adolescent >16 jaar b) Alle door de client gewenste bij de inhoudelijke behandeling betrokkenen als bijv niet gezaghebbende ouders, professionele opvoeders, gezinsvoogden , brusjes etc
 • 3. Uitvoering geïndiceerde evidence based behandeling.
 • 4. Evaluatie behandeling: De psycholoog werkt feedback gericht. De voortgang met eventuele wijzigingen in het behandelplan kunnen elke bijeenkomst worden besproken. Periodiek vindt er een formelere evaluatie plaats waarin de voortgang op behandeldoelen en eventuele bijstelling hiervan kunnen worden gedaan. Alle voortgang met eventuele wijzigingen in het behandelplan wordt vastgelegd in het dossier.
 • 5. Clienttevredenheid is een integraal onderdeel van de behandeling. De psycholoog werkt feedback gericht en vraagt actief naar ervaringen van de client over het functioneren van de psycholoog in de relatie met de client en de wijze waarop de zorg geboden wordt. Er wordt structureel aandacht besteed aan de elementen van bejegening, samenwerking en gewenste uitvoering van zorg. Tijdens de periodieke formele evaluatie wordt client tevredenheid apart vastgelegd met een kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijst.(zie bijlage client tevredenheid)
 • 6. Afronding: De psycholoog bespreekt met de client (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef de psycholoog hierover gericht advies. De psycholoog informeert de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de client hier bezwaar tegen maakt. Client tevredenheid wordt apart vastgelegd met een vragenlijst. .(zie bijlage client tevredenheid)
 • ( N.B. vanuit systeem therapeutisch perspectief zijn alle acties genoemd onder 1-6 onderdeel van de actieve behandeling. En wordt behandeling als zodanig in de breedste zin van het woord opgevat en niet alleen de interventie gerichte acties genoemd onder 3
 • Voortijdige beëindiging behandelovereenkomst  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: 1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn; behandeldoelen zijn vroegtijdig bereikt of blijken niet meer relevant. Ook kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn opgetreden waardoor overeengekomen behandeldoelen geen prioriteit hebben. Voor eventuele hervatting zal een nieuw behandeltraject opgestart worden. 2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken; de psycholoog vraagt nadrukkelijk om argumentatie van de client hoe hij/zij tot deze beslissing is gekomen en noteert deze in het dossier. Indien de client een andere vorm van hulpverlening wenst spant de psycholoog zich in een passende doorverwijzing te realiseren. 3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven en geeft hierbij kort inhoudelijke onderbouwing: a) Client houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; b) De psycholoog is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de psycholoog, de psycholoog niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties die gedurende het behandeltraject aan de orde zijn gekomen door (of latent aanwezig en niet eerder zichtbaar of nieuwe contra indicaties zoals onvoorziene veranderende levensomstandigheden.) 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen psycholoog en de cliënt.  Omgaan met gegevens: Inzake toestemming, dossiervoering en privacy volgt de psycholoog de wet WGBO (artikel 7.3.1. Jeugdwet) en de wet AVG. De psycholoog volgt hierin de ethische beroepscode van het NIP. Voor verdere uitwerking van verwerken en hanteren van gegevens zie “ Privacy regeling en datalek “ protocol.  Zeggenschap Minderjarigen 12-16 jaar

  - De toestemming van de ouders die het gezag over uitoefenen of van zijn voogd is naast instemming van de client zelf vereist. - Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. - Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. (uitzondering op dit inzagerecht geldt wanneer de psycholoog van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliënten rechten indruist tegen het belang van de client). De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien 1.dit nodig is om ernstig nadeel voor de client te voorkomen. 2. de client ook na de weigering van de toestemming van de ouders, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.  Klachten

  Bij ontevredenheid of klachten over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog geuit door de client spant de psycholoog zich in om , in eerste instantie, dit in gezamenlijkheid met de client te bespreken. Gezamenlijk zal geprobeerd worden een passende oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken dan verwijst de psycholoog naar de klachtenregelingen van de beroepsvereniging NIP en / of VMBN. https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/ https://www.vmbn.nl/over-vmbn/reglementen/ Cliënten jonger dan 18 jaar én hun (pleeg)ouders/verzorgers kunnen terecht bij het AKJ. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis, ook zijn de vertrouwens¬personen onafhankelijk. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met behandelaar.  Bel naar 088 – 555 1000  Mail naar info@akj.nl  Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00–20.00 uur en op vrijdag van 15.00–17.00 uur.  Client tevredenheid

  Elke drie jaar wordt een overzicht gemaakt van de totale clienttevredenheid van de afgeronde behandeltrajecten ten behoeve van kwaliteitsbewaking en verbeteringsmogelijkheden van de psycholoog in de directe uitvoering van de zorg. Hiervoor worden de kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten van de metingen van formele tussentijdse en eindevaluatie gebruikt. De elementen van bejegening, samenwerking en uitvoering van zorg worden hierbij apart kwantitatief op groepsniveau geëvalueerd. Uitkomsten van dit clienttevredenheidsonderzoek worden anoniem verwerkt en beschikbaar gesteld (kwalitatieve gegevens alleen na nadrukkelijk toestemming zoals aangegeven in de vragenlijst) via de website van de Praktijk Mindfulness Training Twente- Zeilen op de wind.  Drs. M.E. Laroy 7-4-2020 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb opgesteld.